ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของอบต.ลำสนธิ

 
หัวข้อ
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559