สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธื

หัวข้อ
ดาวน์โหลด
- สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558