ข่าวประกวดราคา-สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตและติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปลิง บริเวณหน้าที่ทาการ องค์การบริหารส่วนตาบลลาสนธิ อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี    
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี   
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านลำสนธิ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (ถนนสาย 2260)   
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตตำบลลำสนธิ อำเภอสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน 6 โครงการ  
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในเขตตาบลลาสนธิ อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี จานวน 5 โครงการ   
   
ประกาศจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลลาสนธิ อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุร
 
ประกาศจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล และอื่นๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตาบลลาสนธิ อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
   
ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลลาสนธิ อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์   
   
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและหนังสือสำหรับเด็ก ....รายละเอียด