องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
100 หมู่ที่ 1 ตำบลลำสนธิ  อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  15190

โทร. 0-3679-3445

นายกอบต.ลำสนธิ     ต่อ 11

ปลัดอบต.ลำสนธิ    ต่อ 12

สำนักงานปลัด        ต่อ 13

ส่วนการคลัง            ต่อ  14

ส่วนโยธา                 ต่อ 15
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อ 16

ประธานสภา             ต่อ 17

ประชาสัมพันธ์          ต่อ 0

 

 


FAX
0-3679-3445 ต่อ 18