ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านลำสนธิ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วน ตำบลลำสนธิ ตั้งอยู่บริเวณพิกัด QS 537928 ถนนลำสนธิ-กุดตาเพชร (2260) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรี แยกตัวออกมาจากตำบลหนองรี และยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และปรับเป็น อบต. ขนาดกลางเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอลำสนธิ ประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 126 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                        

                        ทิศเหนือ
                ติดต่อกับ                บ้านคลองมะนาว  ม.6  ตำบลเขารวก
                        ทิศใต้                    ติดต่อกับ                บ้านหนองรี  ม.1  ตำบลหนองรี
                        ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ                อำเภอเทพสถิตย์  จังหวัดชัยภูมิ
                        ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ                บ้านหนองเกตุ  ม.4  ตำบลหนองรี 

      เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร และไร่)
   
    
          พื้นที่ประมาณ
  15,984 ไร่ หรือประมาณ  25.574  ตตารางกิโลเมตรเป็นเนื้อที่ทางการเกษตรประมาณ  14,843  ไร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัย
ประมาณ
  244  ไร่  และเป็นพื้นที่สาธารณะ  16  ไร่  ทีเหลือเป็นป่า  ทุ่งหญ้าและภูเขา 

      ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)
        
 
          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ดินร่วนซุย มีลำคลองตัดผ่านเป็นช่วงสั้น ๆ แต่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งได้ไม่เพียงพอ ไม่มีแหล่งต้นน้ำลำธาร  
น้ำที่ใช้ในการอุปโภคส่วนใหญ่ได้มาจากบ่อบาดาล สำหรับบริโภคจะได้จากน้ำฝนที่เก็บใส่ภาชนะไว้ พื้นที่เหมาะแก่การทำไร่ และพืชล้มลุกหรือ
ไม้ยืนต้นประเภททนแล้ง

           สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบล

                        ลักษณะของภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ  เป็นลักษณะของมรสุมเขตร้อน  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู  คือ

                                -  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม  มีอากาศร้อนอบอ้าว  และลมร้อนพัดผ่านโดยในเดือนเมษายนจะเป็น
              เดือนที่ร้อนที่สุด
  โดยมีอุณหภูมิในช่วง  29-32  องศาเซลเซียส

                                -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  ส่วนใหญ่ประมาณน้ำฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และพายุดีเปรสชั่น
              ทำให้ฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน

                                - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน  และความกดอากาศจะ
              หนาวเย็นเป็นระยะเวลาสั้นๆ

         
           เขตปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้ง  6  หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านลำสนธิ นายสมนึก ตาเม่น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านท่าเยี่ยม นายมานพ สุทธา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์งาม นายสุรินทร์ เทศนา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกุญชร นายวีระ วรรณโสภณ กำนันตำบลลำสนธิ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนา นายเสน่ห์ แสนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโค้งลำสนธิ นางนวลฉวี บัวไข ผู้ใหญ่บ้าน

                  

               
 ประชากร

                      องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิมีประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2556 รวม 3,111 คน แยกเป็นชาย 1,564 คน หญิง 1,547 คน
มีจำนวนครัวเรือน 1,075 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 122.19 คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
รวม
จำนวน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
1
บ้านลำสนธิ 280 294 574 290
2
บ้านท่าเยี่ยม 185 189 374 133
3
บ้านโพธิ์งาม 272 296 568 171
4
บ้านโค้งกุญชร 169 169 338 102
5
บ้านหนองนา 347 297 644 196
6
บ้านโค้งลำสนธิ 311 302 613 183
รวม     1,564      1,547     3,111        1,075
        
            สภาพทางเศรษฐกิจ

                                ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทำนา และทำไร่ ประเภท ข้าวโพด อ้อย ทานตะวัน ข้าวฟ่าง และไม้ยูคาลิปตัส
          โดยมีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อพัฒนาและแก้ไขสภาพทางเศรษฐกิจ