นางวันทนา บุญหรรษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
 
 
 
     
นายณรงค์ บุญนารักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
นายสมควร ไม้ตะเภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
     
 
นายบุญเลิศ บุญทาทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนนตำบลลำสนธิ