ภาพกิจกรรมการให้บริการน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ของอบต.ลำสนธิ