ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
ผู้บริหารอบต.ลำสนธิ
สมาชิกสภาอบต.ลำสนธิ
บุคลากรอบต.ลำสนธิ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ติดต่ออบต.
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


blog tracking
 
 
ประกาศคุ่มือสำหรับบริการประชาชนของอบต.ลำสนธิ
รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง..รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ลำสนธิ...รายละเอียด
ประกาศสอบราคาอบต.ลำสนธิ...รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การให้บริการน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของอบต.ลำสนธิ
1.การบริการน้ำอุปโภค – บริโภค
 2.คู่มือสำหรับประชาชนในการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
3.แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
4.แบบฟอร์มคำร้องในการให้บริการ
5.เอกสารแผ่นพับ
6.ภาพกิจกรรมการให้บริการน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค