นายสายันต์ น้อยเจริญ
ประธาานสภา อบต.ลำสนธิ
 
 
 
     
นายสมพิศ สมบูรณ์
รองประธานสภาอบต.ลำสนธิ
ส.ต.อ.ประดิษฐ ศรีมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
เลขานุการสภาอบต.ลำสนธิ
     
     
นายสมชาย บรรเทิงจิตร์
สมาชิกสภาอบต.ลำสนธิ หมู่ที่ 1
นายจำลอง สุทธา
สมาชิกสภาอบต.ลำสนธิ หมู่ที่ 2
นายบุญเรือง เชิดชู
สมาชิกสภาอบต.ลำสนธิ หมู่ที่ 2
     
 
 

นายคมสันต์ สุขอินทร์
สมาชิกสภาอบต.ลำสนธิ หมู่ที่ 3


นายมาโนช เกิดภาคี
สมาชิกสภาอบต.ลำสนธิ หมู่ที่ 4


นายณัทพงศ์เดช ภาณุเดชธิติพงศ์
สมาชิกสภาอบต.ลำสนธิ หมู่ที่ 4

     

นายพิทูล พุฒป้อง
สมาชิกสภาอบต.ลำสนธิ หมู่ที่ 5


นายบุญนาค ฮวบขุนทด
สมาชิกสภาอบต.ลำสนธิ หมู่ที่ 5


นางอนงค์ กาญจนลักษณ์
สมาชิกสภาอบต.ลำสนธิ หมู่ที่ 6

นางสาวประไพร ศรีหาญ
สมาชิกสภาอบต.ลำสนธิ หมู่ที่ 6