นางสาวประภาภรณ์ กล้ารอด
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
 
 
 

 

สำนักงานปลัด

 

     


     

นางสาวประภาภรณ์ กล้ารอด
หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

 
 

นางสาวพิณัฐชา อ่อนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายชัยเชฏฐ์ เขียวน้อย
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวศิริพร เลี่ยมวินิจ
ครู คศ.1

     

จ่าเอกโกวิท เจริญมาก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวฤทัยรัตน์ บุญนารักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววราภรณ์ สุทธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนิตยา เยี่ยมจันทึก
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นายวิชัย พิมพ์จัสตุรัส
พนักงานขับรถยนต์

 

กองคลัง

 


ผู้อำนวยการกองคลังนายสิงหเดช หาญจงโก
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวนฤมล วิไลเลิศ
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวศิริพรรณ จันโท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวประพัสสร ถนัดพจนามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

กองช่าง

 

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
 

นายณัฐรกรณ์ จิตตรง
นายช่างโยธา