แผนพัฒนาอบต.ลำสนธิ
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี (พ.ศ.2557 - 2559)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี (พ.ศ.2556 - 2558)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี (พ.ศ.2555 - 2557)
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2554
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี (พ.ศ.2554 - 2556)
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2553
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2553 - 2557)
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี (พ.ศ.2552 - 2554)
 
การติดตามและประเมินผลแแผนพัฒนาอบต.ลำสนธิ