นโยบายการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ

          ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีบทบาทในการพัฒนามากขึ้นและ เป็นองค์กรที่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ จึงมีนโยบายในการพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายและคาดหวัง
ที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดีมีคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”
ซึ่งการพัฒนานั้นจะเน้นในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ่อมแซมถนนลูกรัง สร้างศาลาประชาคม
ขยายเขตไฟฟ้า จัดทำระบบประปาหมู่บ้าน

โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก “
เศรษฐกิจแบบพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมสตรีที่ต้องการฝึก
อาชีพและมีงานทำ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนเครื่องแบบแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส
ป้องกันและควบคุโรคติดต่อ จัดให้มีการสงเคราะห์คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
โดยจัดให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงยังชีพ

ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
รวมทั้งงานด้านการสาธารณะสุข การกีฬา การจัดตั้งหน่วยบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) ประสานงานกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในการทำประชาคมในชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และส่วนราช
ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนพัฒนาตำบลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ได้ปรับการบริหารและการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือต้องการให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น