รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ

              

สำนักงานปลัด 0-3679-3445

Fax 0-3668-9909

สายตรงนายกอบต.ลำสนธิ    098- 5844547

สายตรงหัวหน้าสำนักปลัด 087-9766857