วิสัยทัศน์การพัฒนา

               “ พัฒนาเศรษฐกิจ  สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่งเสริมการกีฬา  ประชาชนมีส่วนร่วม ”

 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
                    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
                        แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

                    2. ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
                         แนวทางการพัฒนา
                        (1) ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
                        (2) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร
                        (3) พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข
                        (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                        (5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                        (6) สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
                        (7) พัฒนาการเมืองและการบริหาร
                        (8) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                          แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                    4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการออกกำลังกายและการกีฬา
                          แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมการออกกำลังกายและการกีฬา
                   
                    5. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม
                         แนวทางการพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารท้องถิ่น