การบริการน้ำอุปโภค – บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 036-689908